Projekt – formacja „mażoretki Osięciny”

Gminny Ośrodek Kultury w ramach konkursu granatowego nr 1/GR-PROW/2022 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. Formacja Mażoretki Osięcinyjako element promowania obszaru objętego LSR, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności społeczno – zawodowej 8000 mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023 roku.

Łączna kwota otrzymanej i wnioskowanej pomocy: 14 688,64 [PLN]

Czas realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.05.2023

W ramach zadania przewidziane są następujące działania:
  • uszycie strojów dla mażoretek
  • treningi taneczne
  • warsztaty regionalne
  • trzydniowa wycieczka do Kruszwicy

Beneficjentami projektu jest grupa dzieci uczestnicząca w zajęciach tanecznych – mażoretek.

Formularze zgody na udział dziecka w projekcie zamieszczone zostaną w styczniu 2023r w zakładce projekt – mażoretki osięciny oraz w biurze.

Ważne!

Wypełniony formularz rekrutacyjny rodzic lub prawny opiekun składa w biurze Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 31 stycznia 2023 r.

W projekcie udział wezmą 23 osoby.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

O kwalifikacji do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

Do pobrania: