Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach

Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://gok-osieciny.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 28.09.2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.09.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF oraz w formacie Word nie są dostępne
 • cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nieliczne elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Treści niedostępne

 • Dokumenty PDF. XLS. XLSX, DOC, DOCX mogą być niezgodne lub częściowo zgodne.
 • Niektóry wpisy mogą być zredagowany w sposób niedostępny.
 • Niektóre grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.
 • Wyłączenia
 • Mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 28.09.2021
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.09.2021
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
ul. Wojska Polskiego 21
88-220 Osięciny

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor GOK w Osięcinach
 • adres: ul. Wojska Polskiego 21, 88 – 220 Osięciny
 • e-mail: gok@gok-osieciny.pl
 • telefon: (54) 265 01 14

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

Informacje dodatkowe

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w
 • logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Przycisk zwiększający kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są
 • czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Przyciski zmiany wielkości czcionki (nieliczne elementy tekstowe mogą nie reagować na te
 • zmiany).
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w sekretariacie Urzędu chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Instytucji oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:

 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Siedziba:

Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
ul. Wojska Polskiego 21
88-220 Osięciny

 • Ośrodek Kultury mieści się na przy ul. Wojska Polskiego 21 z wejściem głównym od ulicy Wojska Polskiego.
 • Podejście do budynku jest wybudowane w formie płaskiej, wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich.
 • Toalety przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.