Mażoretki Osięciny

Formacja „Mażoretki Osięciny” jako element promowania obszaru objętego LSR.

Gminny Ośrodek Kultury w ramach konkursu granatowego nr 1/GR-PROW/2022 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania otrzymał dofinansowanie na realizację projektu Formacja Mażoretki Osięcinyjako element promowania obszaru objętego LSR, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i aktywności społeczno – zawodowej 8000 mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023 roku.

Łączna kwota otrzymanej i wnioskowanej pomocy: 14 688,64 [PLN]

Do pobrania: